+420 465 586 024 pirell@pirell.cz Husova 690, Česká Třebová +420 465 586 024
pirell@pirell.cz

O společnosti

Naše firma vznikla v roce 1993 oddělením části provozu dopravních staveb od Českých drah. Zpočátku jsme se zaměřili na aplikace pokrokových návarových technologií a materiálů výhradně pro potřeby Českých drah. Prováděli jsme opravy výrazně namáhaných součástek kolejí a výhybek. Poznatky s uplatněním speciálních přídavných materiálů a technologií nám umožnily rozšíření naší činnosti i do dalších odvětví.

Specializace techniků a odborná kvalifikace

Specializace techniků, odborná kvalifikace našich zaměstnanců a zájem o přinášení novinek z oboru do praxe nám umožnilo stát se první firmou v České republice, která provedla aplikaci technologie naváření kolejnicových součástek tvrdokovem elektrickým obloukem, na jazycích výhybek českých drah s velmi dobrými výsledky. Po úspěšné pracovní zkoušce a vyhodnocením zkušebního úseku jsme v r. 1995 obdrželi osvědčení na naváření jazyků výměn výhybek u ČD. Dále jsme rozšířili použití této technologie na naváření jazyků výměn tramvajových tratí v dopravních podnicích s dobrými výsledky. Tato technologie umožňuje našim odběratelům odběratelům ušetřit značné finanční prostředky při zajišťování bezpečného a bezproblémového provozu.

V roce 2017 byla naší společnosti schválena dotace na projekt:

Název projektu: Energetické úspory ve výrobním procesu PIRELL CZ

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011268

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE II a je zaměřen na výměnu energeticky nevýhodné technologie - manipulačního rýpadla za jeho novou, modernější a energeticky úspornější variantu se srovnatelným výkonem.

Hlavním problémem je neekonomičnost předmětného stroje, který je sice z hlediska všeobecné životnosti stále ještě využitelný, ale jeho spotřeba paliva i emisní parametry v současnosti naprosto neodpovídají jak finančním možnostem klientů, tak i podmínkám pro ekologickou výrobu, resp. práci s co nejnižší ekologickou stopou.

Díky vyřazení nevyhovující technologie z provozu a její nahrazení novým strojem, který vykazuje výrazně nižší spotřebu primární energie v podobě motorové nafty a navíc díky vyšší nosnosti hydraulického systému bude potřebovat na jednotku produkce nižší množství úkonů, čímž se celkově sníží počet realizačních motohodin při zachování stejného celkového objemu produkce. V důsledku projektu budou sníženy jak celkové provozní náklady, tak i jednotkové variabilní náklady, což povede k celkovému zlepšení hospodaření společnosti.

Certifikáty

Více informací >